ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ

ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ - 555 12 - ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ
ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ - Untitled design - ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ

ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າໃນລັດ ຈໍເຈຍ ຊຶ່ງເປັນສະໝໍລະພູມທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະຜົນຄະແນນໃນລັດນີ້ຍັງຄົງສູສີຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ວ່າແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ຊະນະ. ໃນຄຳຟ້ອງລະບຸວ່າ ຜູ້ສັງເກດການເລືອກຕັ້ງຂອງ ພັກຣີພັບຣິກັນ ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເພີ່ມບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີທີ່ສົ່ງມາເຖິງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຊ້າກ່ວາກຳນົດ, ລວມທັງບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ມາທັນເວລາ ທັງໆ ທີ່ລັດ ຈໍເຈຍ ກຳນົດນັບບັດເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາ 19 ໂມງໃນວັນເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ທິມຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລທຣຳ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງລັດ ມິຊີແກນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢຸດນັບຄະແນນ ແລະ ໃນລັດ ເພັນຊີວາເນຍ ເພື່ອຄັດຄ້ານການຕັດສິນໃຈຂອງລັດທີ່ນັບບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີທີ່ປະທັບວັນສົ່ງວັນເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ກັບຖືກສົ່ງເຖິງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຊ້າໄປ 3 ວັນ. ຂະນະທີ່ຍັງມີບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນັບຄະແນນອີກຫຼາຍແສນໃບໃນລັດນີ້ອີກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຍື່ນຟ້ອງລັດ ວິສຄອນຊິນ ຂໍໃຫ້ນັບຄະແນນໃໝ່ໃນບາງເຂດອີກ ເນື່ອງຈາກພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິລວມທິມຫາສຽງຂອງ ໂດນັລທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງທັງໝົດ 4 ລັດຄື: ຈໍເຈຍ, ມິຊີແກນ, ເພັນຊີວາເນຍ ແລະ ວິສຄອນຊີນ ແຕ່ໃນຫຼາຍລັດຢືນຢັນ ຈະນັບຄະແນນບັດເລືອກຕັ້ງຈົນຄົບທຸກໃບ ໂດຍສະເພາະໃນລັດ ນອດແຄໂຣລີນາ  ຈະນັບບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີຈົນເຖິງວັນທີ 12 ພະຈິກ ຫາກບັດເຫຼົ່ນນັ້ຍັງປະທັບວັນທີ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ. ລາຍງານວ່າ ສານ ມິຊີແກນ ລວມທັງສານ ຈໍເຈຍ ໄດ້ອອກມາປະກາດ ບໍ່ຮັບຄຳຟ້ອງຈາກທິມຫາສຽງຂອງ ໂດນັລທຣຳ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສານມີຄຳສັ່ງຢູດການນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ.

ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ
ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ
ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທິມງານຫາສຽງຂອງ ທຣຳ ຍື່ນຟ້ອງສານໃຫ້ຢຸດນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!