ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ

ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ -                                            - ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ
ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ - Untitled design - ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ

ການເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາເທື່ອນີ້ໃຊ້ເວລານັບຄະແນນຂ້າມວັນຂ້າມຄືນ ຈົນຫລາຍຄົນສົງໄສວ່າ: ເປັນຫຍັງ ຜົນການນັບຄະແນນຈຶ່ງອອກມາຊ້າ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະສະຫລຸບສາເຫດທີ່ມີຢູ່ຫລາຍປັດໄຈມາໃຫ້ອ່ານ.
1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ: ອາເມລິກາ ປະກອບມີ 50 ລັດ ແລະ ແຕ່ລະລັດມີອິດສະຫລະທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງ ເຮັດໃຫ້ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ລວມທັງແນວທາງການນັບຄະແນນບໍ່ຄືກັນ.
ໂດຍການເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາໃນເທື່ອນີ້ ຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເດີນທາງມາເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າຢູ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຫລຸດຄວາມແອອັດໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ລວມທັງການເລືອກຕັ້ງຜ່ານໄປສະນີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ. ລາຍງານກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງລະບຸວ່າ: ມີຊາວອາເມລິກາໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ.
ແຕ່ການລົງຄະແນນລ່ວງໜ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຜົນເລືອກຕັ້ງໄວຂຶ້ນ ເພາະກົດໝາຍແຕ່ລະລັດລະບຸເຖິງວິທີການນັບບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າບໍ່ຄືກັນ ບາງລັດອະນຸຍາດໃຫ້ນັບບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າໄດ້ ແລ້ວຄ່ອຍປະກາດຄະແນນຫລັງປິດຫີບເລືອກຕັ້ງໃນມື້ແທ້. ຂະນະທີ່ບາງລັດລະບຸໃຫ້ເອົາບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າມານັບພາຍຫລັງ ຍັງບໍ່ລວມການທີ່ບາງລັດຕ້ອງລໍຮັບບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ອາດມາຮອດຊ້າ, ແຕ່ຈ້ຳກາຢືນຢັນວ່າລົງຄະແນນກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ.
2. ຄວາມແຕກຕ່າງເລື່ອງວິທີການນັບຄະແນນຈາກບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອະທິບາຍຄວາມສັບຊ້ອນຂອງການເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາເທື່ອນີ້ໄດ້ຫລາຍເລື່ອງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືເລື່ອງຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ພິກໄປພິກມາໃນບາງລັດ.
ຍົກຕົວຢ່າງກໍລະນີລັດໂອໄຮໂອ ທີ່ຜົນໃນຕອນທຳອິດຊີ້ວ່າ: ທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣດມີຄະແນນນຳສູງສຸດ ແຕ່ຕໍ່ມາຄະແນນຂອງທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ພັກຣີພັບລິກັນພັດເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນພາຍຫລັງ ຈົນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນລັດໂອໄຮໂອ ສາເຫດທີ່ເປັນແບບນີ້ເພາະລັດໂອໄຮໂອມີແນວທາງໃຫ້ນັບບັດລົງຄະແນນເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າກ່ອນ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍຜູ້ທີ່ເລືອກຕັ້ງດ້ວຍວິທີນີ້ຈະເລືອກພັກເດໂມແຄຣດ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫລາຍລັດທີ່ໃຊ້ແນວທາງນັບບັດເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້ານຳຫລັງ ເຊັ່ນລັດເພນຊິລເວເນຍ ແລະ ລັດຈໍເຈຍ ພວກເຮົາຈະເຫັນຄະແນນຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ນຳໃນໄລຍະທຳອິດ ກ່ອນທີ່ທ່ານ ໄບເດນ ຈະໄລ່ຕາມມາຢ່າງວ່ອງໄວໃນໄລຍະທ້າຍທີ່ເປັນການນັບຄະແນນຈາກບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີ ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ໄບເດນ ນິຍົມໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້.
3. ຢ້ອນກັບໄປຄຳຖາມວ່າ: ເປັນຫຍັງການເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາເທື່ອນີ້ຈຶ່ງຮູ້ຜົນຊ້າ. ນອກຈາກວິທີການນັບຄະແນນໃນແຕ່ລະລັດທີ່ຕ່າງກັນແລ້ວ ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງລະບົບເລືອກຕັ້ງຍັງເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດ.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາບໍ່ໄດ້ວັດຜົນກັນທີ່ຄະແນນນິຍົມໂດຍກົງ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຈາກຈຳນວນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ທົ່ວປະເທດ 538 ຄົນ ໃຜມີຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງເກີນເຄິ່ງໜຶ່ງຄື 270 ຄົນກ່ອນ ຈະເປັນວ່າທີ່ປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາຄົນຕໍ່ໄປ.
ແຕ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ທາງການປະກາດຄືຄະແນນນິຍົມ. ດັ່ງນັ້ນ ບັນດາສື່ມວນຊົນຈະຕ້ອງນຳເອົາ ຄະແນນເຫລົ່ານັ້ນມາຄາດຄະເນຕໍ່ເອງວ່າ: ຄະແນນທີ່ອອກມາພຽງພໍ ຫລື ບໍ່ ທີ່ຈະປະກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຊະນະໃນລັດນັ້ນ.
ແນວທາງຄາດຄະເນຂອງສື່ມວນຊົນມີນັບແຕ່ຜົນຄະແນນຫລ້າສຸດຂອງຜູ້ສະໝັກ, ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນັບ, ສະຖິຕິໃນອະດີດ ໄປຈົນເຖິງລັກສະນະທາງສັງຄົມ, ຄວາມນິຍົມ ແລະ ວິທີເລືອກຕັ້ງຂອງຄົນໃນພື້ນທີ່ ເປັນຕົ້ນ.
ດ້ວຍຄວາມທີ່ຈຳນວນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງມາຈາກການຄາດຄະເນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຮັດໃຫ້ພວກ ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ: ສື່ມວນຊົນຫລາຍສຳນັກຄາດການຈຳນວນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນກໍລະນີລັດແອ ຣິໂຊນາ ທີ່ສື່ຫລາຍສຳນັກ ເຊັ່ນເອພີ ແລະ ຟ໊ອກນິວ ປະກາດວ່າທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ແລ້ວ ແຕ່ສື່ບາງສຳນັກ ເຊັ່ນຊີເອັນເອັນ ແລະ ນິວຢອກທາມປະເມີນວ່າ: ຍັງບໍ່ສາມາດປະກາດໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ຊະນະລັດແອຣິໂຊນາໄດ້ ຄະແນນຂອງທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ທີ່ປາກົດໃນສື່ຈຶ່ງບໍ່ເທົ່າກັນ.
4. ການປະເມີນໄຊຊະນະຂອງສື່ມວນຊົນໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ຍັງຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະ ວັງ ແລະ ຮອບຄອບທີ່ສຸດ ເພາະສື່ເຄີຍມີບົດຮຽນມາແລ້ວໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອປີ 2000 ລະຫວ່າງທ່ານ ຈ໊ອດ ດັບເບິນຢູ ບຸສ ແລະ ທ່ານ ອັສ ກໍ ທີ່ໃນຕອນນັ້ນສື່ອາເມລິກາຄາດການໃຫ້ທ່ານ ອັລ ກໍ ຊະນະເລືອກຕັ້ງຢູ່ລັດຟໍຣິດາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ອັລ ກໍ ເປັນວ່າທີ່ປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາຄົນຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ ຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການພັດຊີ້ວ່າ: ທ່ານ ຈ໊ອດ ດັບເບິນຢູ ບຸສ ມີຄະແນນຫລາຍກວ່າ ມີສິດໄດ້ຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງໃນລັດຟໍຣິດາໄປທັງໝົດ ແລະ ເປັນຜົນໃຫ້ທ່ານ ບຸສ ຄວນຊະນະເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນຄັ້ງນັ້ນ.
ການຄາດເດົາຂອງສື່ທີ່ບໍ່ກົງກັບຄະແນນທີ່ອອກມາເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນັ້ນຍືດເຍື້ອ ມີການນັບຄະແນນໃໝ່ ແລະ ຍື່ນເລື່ອງໃຫ້ສານສູງອາເມລິກາຕັດສິນໃຈ ຈົນໃນທ້າຍທີ່ສຸດສານພິຈາລະນາຈາກຫລັກຖານ ໃຫ້ທ່ານ ຈ໊ອດ ດັບເບິນຢູ ບຸສ ຊະນະເລືອກຕັ້ງ.
ທັງໝົດນີ້ຄືຄວາມສັບຊ້ອນທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ແລະ ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ຜົນການນັບຄະແນນໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງອອກມາຊ້າ.

ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ
ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ
ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປັນຫຍັງ ເລືອກຕັ້ງອາເມລິກາ ນັບຄະແນນຊ້າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!