ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ

ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ - 35347154 0 image a 8 1604695449976 - ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ
ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ - Untitled design - ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ

ໂຈໄບເດັນມີຄະແນນເລືອກຕັ້ງພິກຂຶ້ນນຳທ່ານ ທຣຳ ໃນ 2 ລັດສຳຄັນຢ່າງ ຈໍເຈຍ ແລະ ເພັນຊິລເວເນຍ ເຮັດໃຫ້ເຂົາໃກ້ເສັ້ນໄຊ 270 ຄະແນນທຸກທີ.

ສຳນັກຂ່າວ ບີບີຊີ ລາຍງານວ່າ ໂຈໄບເດັນ ຈາກພັກ ເດໂມແຄຣດ ຍັບເຂົ້າໃກ້ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດເຂົ້າໄປທຸກທີແລ້ວ ຫຼັງຈາກເຂົາມີຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງພິກຂຶ້ນນຳໃນລັດສະໝໍລະພູມເຊັ່ນ ຈໍເຈຍ ແລະ ເພັນຊິລເວເນຍ ຊຶ່ງ ທຣຳ ມີຄະແນນນຳໃນຫຼາຍວັນທີ່ຜ່ານມາ.

ຕອນນີ້ ນັບທັງ ທຣຳ ແລະ ໄບເດັນມີອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ 49.4% ທີ່ລັດຈໍເຈຍ ແຕ່ຄະແນນດິບຂອງໄບເດັນນຳຢູ່ປະມານ 1,600 ຄະແນນ ໃນຂະນະທີ່ເຫຼືອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນັບອີກປະມານ 4,000 ໃບເທົ່ານັ້ນ.

ສ່ວນຢູ່ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ຊຶ່ງມີຄະແນນຂອງຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງ 20 ຄະແນນ ແລະ ເປັນລັດຊີ້ສະຕາການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ. ໄບເດັນເຄີຍມີຄະແນນນຳ ທຣຳ ກ່ວາ 6 ແສນຄະແນນແລະ ພິກກັບຂຶ້ນນຳແລ້ວດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 49,4% ຕໍ່ 49,3% ໂດຍຄະແນນດິບນຳຢູ່ປະມານ 7,000 ຄະແນນ ຂະນະທີ່ການນັບບັດເລືອກຕັ້ງສຳເລັດໄປແລ້ວ 95% ຍັງຈະຕ້ອງລຸ້ນວ່າຍັງຈະມີການພິກຜັນຫຼືບໍ່.

ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ

ຊຶ່ງໃນຂະນະນີ້ ໄບເດັນ ມີຄະແນນຈາກຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງ 253 ຄະແນນ ຊື່ງຕ້ອງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນເທົ່ານັ້ນກໍຈະເຖິງເປົ້າໝາຍທີ 270 ຄະແນນ ຖ້າໄບເດັນຫາກຊະນະໃນລັດຈໍເຈຍເຂົາຈະໄດ້ 16 ຄະແນນ ຍັງບໍ່ພອີກໍ 1 ຄະແນນແຕ່ຫາກຊະນະທີ່ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ເຂົາກໍຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ແລະ ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນຕໍ່ໄປທັນທີ.

ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ
ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໄບເດັນພິກຂຶ້ນນຳຢູ່ລັດ ເພັນຊີລເວເນຍ- ຈໍເຈຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!