ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ?

ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ? - 555 34 - ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ?
ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ? - Untitled design - ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ?

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ

ໃນສະພາບ ທີ່ສັງຄົມ ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ບາງກຸ່ມຄົນ ຮັ່ງມີເຫຼືອຫຼາຍ ແຕ່ ບາງກຸ່ມຄົນນັ້ນ ພັດມີອາຫານບໍ່ຮອດ 3 ຄາບຕໍ່ມື້ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ.

ຕະຫຼອດຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວສູງລຳດັບຕົ້ນໆຂອງພາກພື້ນເຮັດໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງດີ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເປັນສິ່ງຈະແຈ້ງວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າທົ່ວທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ບາງກຸ່ມຄົນມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີມີລາຍໄດ້, ບາງກຸ່ມຄົນບໍ່ສາມາດ ສົ່ງລູກຫຼານເຂົ້າຮໍ່າຮຽນຍ້ອນທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ຜູ້ເຖົ້າຈຳນວນ ບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຢູ່ຢ່າງປ່ຽວພອຍ ຂາດຄົນເບິ່ງແຍງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ລຳບາກກາກກຳເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຄົນພິການທີ່ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ຟືດເຄືອງທີ່ສຸດ.

ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມທີ່ເຂັ້ມແຂງຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນທີ່ບອບບາງ ນັ້ນໄດ້ຢ່າງດີ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງໃນຮູບແບບຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເສຍເລີຍ, ເດັກນ້ອຍ ເຂົ້າໂຮງຮຽນຟຣີ, ຜູ້ເຖົ້າທີ່ປ່ຽວພໍກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜ່ານການໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງ ຫລື ເງິນ ອຸດໜູນຕ່າງໆເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຕົກໃນຄວາມລຳບາກໃນທ່າມກາງສັງຄົມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ນັ້ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ເຂັ້ມແຂງເທື່ອ, ໃນຍຸດທະສາດ ການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງສປປ ລາວ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ເດືອນເມສາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງມີຕອນໜຶ່ງກ່າວວ່າ “ສປປລາວ ຍັງມີປະຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງພຽງພໍຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນການວ່າງງານ, ຍັງບໍ່ມີອຸດໜູນເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ທີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນສາເຫດນຳໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນຫາສັງຄົມ”.

ໃນສະພາບທີ່ງົບປະມານຂອງລັດຍັງບໍ່ຫຼາຍການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ນັ້ນຖືວ່າຍັງທ້າທາຍບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ລັດຖະບານກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຈະຄ່ອຍໆປັບປຸງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ? - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ?

ສປປ ລາວ ມີລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ລະບຸຈະແຈ້ງວ່າ ປະຊາຊົນ ທົ່ວທຸກເຜົ່າຂອງ ສປປ ລາວ ມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ບໍ່ມີການຈຳແນກແຍກແຍະ ໃດໆ, ພວກເຮົາ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ, ກົດໝາຍວ່າ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂ ແລະ ພື້ນຖານທີ່ດີໃນການປັບປຸງ ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດລະບຸຈະແຈ້ງວ່າ “ຮອດປີ 2025 ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດພາບທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການ ປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ກວມເອົາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ ແລະມີມາດຕະຖານດ້ານການບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ”.

ແຕ່ກ່ອນຈະບັນລຸໄດ້ແນວນັ້ນລັດຖະບານພຽງລຳພັງອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກເຊິ່ງຕ້ອງອີງອາໄສ ແຮງຍູ້ຈາກທຸກຝ່າຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ຈົ່ງພ້ອມກັນສ້າງສັງຄົມ ເຮົາທີ່ມີການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າເກົ່າກັນເທາະ!

 

ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ? - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ?
ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ? - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປັນຫຍັງ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຈຶ່ງສຳຄັນ?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!