ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ - WhatsApp Image 2020 11 17 at 5 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ - Untitled design - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 17 ພະຈິກນີ້, ອົງການ UNFPA ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະຫຼຸບການປະເມີນຜົນຂອງວຽກງານເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ (CSE) ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອະຊີວະສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ລວມເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຂະຫຍາຍຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄປສູ່ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ເປັນຕົົ້ນແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ - WhatsApp Image 2020 11 17 at 5 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ

ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ໄປໃນມື້ທີ່ພວກເຂົາຈະມີຈຸດປ່ຽນຂອງຊີວິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ພາໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກບັງຄັບ, ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ ຈະເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມຮູ້ຮັກສາສຸຂະພາບ, ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພວກເຂົາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການສິດທິມະນຸດ ທີ່ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນນີ້ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ສະທ້ອນເຫັນບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈັດການກັບຄວາມສຳພັນກັບໝູ່ເພື່ອນ, ພໍ່ແມ່, ຄູອາຈານ, ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ.

ການປະເມີນຜົນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນບັນດາວຽກງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືສິດສອນສໍາລັບຄູ, ການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ພວກເຂົາໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເພື່ອສາມາດສິດສອນນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການ UNFPA. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄລຍະເວລາໃນການສິດສອນຕາມຫຼັກສູດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນປຶ້ມຄູ່ມືສິດສອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດຕອບທຸກໆຄໍາຖາມຈາກນັກຮຽນ, ການວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການບັນຈຸຄູໃໝ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຄື່ອງມືອຸປະກອນໃນການເຮັດກິດຈະກຳຫຼິ້ນເກມ ແລະ ການຫຼິ້ນລະຄອນ (Role play) ຕາມປຶ້ມສິດສອນ ໂດຍສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສິດສອນຄົນຊົນເຜົ່າ.

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ICPD25 ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼັກສູດເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນນັ້ນຄວບຄຸມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນການສິດສອນຂັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ວິຊາຊີບ.

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ

ຫຼັກສູດເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມຕອນຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ 45 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ 1 ແຫ່ງ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, ຄູມັດຖະຍົມຈໍານວນ 110 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອປະກອບເອົາເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນນີ້ເຂົ້າໃນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສິດສອນໃຫ້ນັກຮຽນຈໍານວນ 25.000 ຄົນທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ນອກນັ້ນ ຄູຈໍານວນ 30 ຄົນກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດເຕັມກ່ຽວກັບເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນວິຊາຊີບຈໍານວນກວ່າ 900 ຄົນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ທ່ານ ດຣ ພຸດ ສີມມາລາວົງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢ້ຳຄືນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານເພດສຶກສາ. ໃນສັງຄົມທີ່ເປີດກວ້າງໃນປັດຈຸບັນ ສິ່ງທີ່ທ້າທ້າຍກໍແມ່ນຄວາມສຳພັນທາງເພດທີ່ໄວໜຸ່ມຍິງໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກການທີ່ມີຄວາມຮູ້ນ້ອຍໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ.  ສະນັ້ນ ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນເຂົ້າຫຼັກສູດເພດສຶກສາແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານປະຊາຊົນລາວເຮົາ”.

“ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆເຊັ່ນ: ອົງການຊາຍຟັນ ແລະ ອົງການແພລນ, ເພດສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕື່ມອີກເຖິງ 2 ເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ, 2 ເມືອງໃນແຂວງຫົວພັນ, 1 ເມືອງໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ 3 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2020-2021 ແລະ ຈະບັນລຸໄປຮອດນັກຮຽນມັດທະຍົມຫຼາຍກວ່າ 19.000 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນ TVET 600 ຄົນ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ຄານ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ  UNFPA ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ເນື້ອຫາຫຼັກກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເພດແລະແນວທາງເພດສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ LGBT. ການປະເມີນຜົນຢ່າງໄວວາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກ່ອນການຂະຫຍາຍເພດສຶກສາມີການວິເຄາະທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອພິຈາລະນາສິ່ງທ້າທາຍແລະປັບຕົວເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້”.

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນໃນ ສປປ ລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!