ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ

ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ - 11111111111 - ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ
ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ - kitchen vibe - ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ

NBC News  ອ້າງຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕິດຕາມການເລືອກຕັ້ງໃນລັດ ຈໍເຈຍ, ທ່ານ Gabriel Sterling ລາຍງານວ່າ ຜົນນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນລັດ ຈໍເຈຍ ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງເປັນຜູ້ຊະນະຢູ່ເໝືອນເດີມ ຊຶ່ງລື່ນກາຍ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລທຣຳ ຢູ່ທີ່ 12.800 ບັດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງ ທຣຳ, ທ່ານ ຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງຂອງ ທຣຳ Rudy Giuliani ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ເມື່ອວັນທີ 19 ພະຈິກນີ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງຂອງ ທຣຳ ໄດ້ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ

ລັດຈໍເຈຍ ແລະ ລັດ ມິຊີແກນ ຖືວ່າເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງ ທຣຳ ທີ່ ທຣຳ ປະລາໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງຄືນ ຫວັງພິກປີ້ນສະຖານະການ ເພື່ອຫວັງຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນມາເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝທີສອງ.

ຈົນມາເຖິງຂະນະນີ້, ທຣຳ ກໍຍັງບໍ່ທັນຍອມຮັບຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຍັງເດີນໜ້າຮ້ອງຟ້ອງຢູ່ຫຼາຍລັດເພື່ອນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ ແລະ ບໍ່ທັນຍອມມອບອຳນາດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງ ໂຈໄບເດັນ ຈົນເຖິງຂະນະນີ້.

ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ - 5 - ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ
ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ - 4 - ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ
ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ - 3 - ຜົນນັບຄະແນນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໄບເດັນ ຊະນະທີມງານຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ທຣຳ ຖອນຄຳຟ້ອງໃນລັດ ມິຊີແກນ