ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ ໄລຍະ 2 (AFN II) ມູນຄ່າ 25,23 ລ້ານ ໂດລາ

ວັນທີ 14-15 ກຸມພາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ວ່າການຂອງກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ (International Fund for Agricultural Development -IFAD) ຄັ້ງທີ 46,…