ຂ່າວດີ!  ກົມການຈັດຫາງານລົງຮັບສະໝັກແຮງງານຢູ່ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການທີ່ເມືອງ ຊັງຈອງ, ສ.ເກົາຫຼີ ບໍ່ຜ່ານນາຍໜ້າ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະໝັກ

ວັນທີ 14 ທັນວາ 2022 ນີ້ ຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ເມືອງ ຊັງຈອງ, ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງເຈດຈໍານົງໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ເມືອງຄໍາ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງຈໍານວນ 61 ຄົນ (ຍິງ…