ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກປ່າໄມ້ ຮຽກຮ້ອງເຖິງທຸກຄົນພາຍໃນຊາດ ແລະ ຄວາມເດັດຂາດຂອງຜູ້ປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປັດຈຸບັນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ ເຊິ່ງກາຍເປັນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນທີ່ຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ ແລະຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈິງຈັງຄັກແນ່. ເປັນທີ່ໜ້າຍິນດີເມື່ອ ທ່ານນາຍົກໄດ້ອອກ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 11/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ…