ຂໍ້ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ

ຂໍ້ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ໃນມາດຕາ 38 ຂອງດຳລັດໄດ້ລະບຸຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້: ຫ້າມໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ຊັບສິນ ແລະ…