ປ້ອງກັນອາການທ້ອງລາຍແຕ່ຫົວທີ

ມີໂຕເລກຢັ້ງຢືນວ່າ 90% ຂອງແມ່ຍິງຈະເກີດຮອຍແຕກ – ຮອຍລາຍໃນເວລາຖືພາ ເນື່ອງຈາກການຖືພານຳ້ໜັກໂຕຂອງ ແມ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ແລະ ໄວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຜິວໜັງ ບວກກັບກ້າມຊີ້ນຊັ້ນຜິວໜັງຍັງບໍ່ພ້ອມເຕັມທີ່ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງມົດລູກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກ  ເກີດອາການທ້ອງລາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເມື່ອເກີດອາການທ້ອງລາຍແລ້ວ…