ຈຳປາສັກເປີດປະມູນຂາຍໄມ້ 58.295 ແມັດກ້ອນ ເລີ່ມ 24 ເມສາ -11 ພຶດສະພາ 1.000.000 ກີບ/ຊອງ

ວັນທີ 21 ເມສາ 2023 ນີ້ ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບປະມູນໄມ້ຢຶດຂັ້ນແຂວງ (ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຈໍາປາສັກ) ອອກແຈ້ງເຊີນມາຍັງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ພາຍໃນແຂວງ, ສະມາຄົມເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງງານເຟີນີເຈີ ແລະ ທຸລະ ກິດໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຂົ້າປະມູນຊື້-ຂາຍໄມ້ຂອງກາງໃນຄະດີທີ່ສານບໍ່ທັນຕັດສິນ…