ລັດຖະບານ ຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ສັດບາງຊະນິດ

ການກໍານົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າກະສິກໍາເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານຈຸດສຸມທີ 1 ໃນວາລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງດ້ານການປູກຝັງ ລັດໄດ້ກໍານົດບັນຊີລາຍການຊະນິດພືດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ 6 ຊະນິດ ຄື: ຜັກກະລໍ່າປີດອກຂຽວ, ຜັກກະລໍ່າປີດອກຂາວ, ຜັກກະລໍ່າປີ, ຫົວຜັກທຽມ, ຫົວຜັກບົ່ວ, ໝາກເຜັດ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກກາດຂາວ ແລະ…