ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ແຕ່ເປັນຄວາມຫວັງໃໝ່ ກັບສິ່ງທ້າທາຍ 

ລົດໄຟຟ້າກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນເຊື່ອວ່າຊ່ວຍປະຢັດ ແລະສະໜັບສະໜູນການຮັກໂລກ ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນລົດໄຟຟ້າຍັງມີສິ່ງທ້າຍທີ່ຈະຕ້ອງ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ. ເຊື່ອຫຼືບໍ່ວ່າໃນປີ ຄສ 1900​ ຖ້າພວກເຮົາຍ່າງເທິງທ້ອງຖະໜົນຂອງເມືອງ ແມນ ຮັດຕັນ (Manhattan) ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນລົດໄຟຟ້າ ແລະປະມານ 1 ໃນ 3 ຂອງລົດໃນຕົວເມືອງ ນິວຢອກ…