ຈາກໄຮ່ເຮັດໄຮ່ປາຍພູ ສູ່ສວນຢາງທີ່…

ໂດຍ:  ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ຖ້າທ່ານຜູ້ອ່ານແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດເນີນສູງຈະນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຕົນເອງມີແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ມີລາຍໄດ້ ແລະອາຫານພຽງພໍ? ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າໃນປັດຈຸບັນຍັງມີປະຊາຊົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຍັງອາໄສການເຮັດໄຮ່ ເພື່ອລ້ຽງຊີບເຊິ່ງສືບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ. ການເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍນັ້ນຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະທຳລາຍທຳມະຊາດ, ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ລາມປ່າແລະການເຮັດໄຮ່ ແມ່ນນຳໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນລັດຖະບານພວກເຮົາກໍໄດ້ພະຍາຍາມຊອກອາຊີບອື່ນທີ່ໝັ້ນຄົງແລະຍືນຍົງກວ່າມີລາຍໄດ້ ຫຼາຍກວ່າແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວອາດມີຜົນສຳເລັດບາງສ່ວນແລະຍັງມີປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດພາກເໜືອຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ການເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍຍ້ອນມີທາງເລືອກທີ່ຈຳກັດໃນການເຮັດອາຊີບອື່ນ. ໃນ 10 ກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາການປູກຢາງພາລາຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ນິຍົມຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າການນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນຫັນຈາກການເຮັດໄຮ່ ໄປສູ່ການເຮັດສວນຢາງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຄວາມຫວັງທີ່ວ່າຈະມີລາຍຮັບທີ່ເປັນກອບເປັນກຳ….

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!