ສສຊ ເຂດ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ຊີ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຳຄັນຕໍ່ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດໄດ້

ໃນຮ່າງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກມາດຖານ ແລະ ການວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ແຕ່ບໍ່ທັນຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທັງທີ່ຜ່ານມາຫລາຍພາກສ່ວນຫລາຍຂົງເຂດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຫລາຍສົມຄວນໂດຍສະເພາະຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ. ທ່ານ ໄມຟອງ ໄມຊາຍ ສສຊ ເຂດ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນກ່າວວ່າ: ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍ່ຈະວ່າໃນພາກພື້ນ…