ສາລະວັນ ຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ມີບໍລິການສັງວຽນຕີໄກ່ ເລີ່ມມີຜົນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ນີ້ ຮອງເຈົ້າແຂວງສາລະວັນອອກແຈ້ງການ ເຖິງ ທຸກໆພາກສ່ວນເລື່ອງ ຫ້າມໃຫ້ບໍລິການສັງວຽນໄກ່ຕີ ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ. ໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກດອງທ້ອງຖິ່ນ ສະບັບເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2015. ອີງງຕາມ…