ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0831/ກງ, ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021, ເຖິງບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປລາວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ວ່າດ້ວຍການລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສຳລັບບຸກຄົນ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ…