ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ

  ວັນທີ 25 ມັງກອນຜ່ານມາ  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອົງການ Unicef ອົງການ UNFPA  ລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III ປີ 2023. ທ່ານ…