ປາຕາຍຈຳນວນຫລາຍຍ້ອນການລະບາຍນໍ້າເຂື່ອນທີ່ມີການຕົກຕະກອນຊີວະມວນ    

ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ມີກໍລະນີປາຕາຍຈຳນວນຫລາຍຢູ່ ລຸ່ມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ນໍ້າອູຈໍາກັດ ຫລວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດມີຄວາມສົງໄສ ແລະ ຢາກຮູ້ທີ່ໄປທີ່ມາຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຫລ້າສຸດ ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2023 ນີ້…