ປັດໄຈ ແລະສາຍເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາວເດືອນມິຖຸນາ 2022 ພຸ່ງ 23,6%

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ໃຫຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ທຽບ ປີຕໍ່ປີ ຫຼືທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ສູງຂຶ້ນ 23,6% (ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ແມ່ນ 12,8) ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ເນື່ອງຈາກ,…