ໄຟຟ້າລາວແຂວງໄຊສົມບູນອອກແຈ້ງການເຂັ້ມງວດ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໄຟເມື່ອໄດ້ຮັບບິນ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າໄຟ ຈະຖືກງົດໃຊ້ໄຟຊົ່ວຄາວ

ວັນທີ 19 ເມສາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ  ສາຂາແຂວງໄຊສົມບູນອອກແຈ້ງການການປະຕິບັດ ສິດ, ພັນທະຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ມີໜີ້ຄ້າງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ່ 19/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017,…