ໄລຍະ 9 ປີ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄຟໄໝ້ລາມປະມານ 323.500 ເຮັກຕາ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເສນຫາຍຈາກໄຟໄໝ້ລາມປ່າຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ10 ປີ (ປີ 2014 – ປີ 2022 ) ຜ່ານມາ ລະອຽດມີດັ່ງນີ້: – ປີ 2014…