Lao Phattana News

CONTACT US
ກ່ຽວກັບ ລາວພັດທະນາ

ຫນັງສືພິມລາວພັດທະນາເປັນກະບອກສຽງຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງສ.ປ.ປ.ລາວ
ເຮັດຫນ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ມີຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ.

ຂ່າວລາວພັດທະນາ:
ຄົນກ້າວຫນ້າຕ້ອງຮູ້ອ່ານຂ່າວລາວພັດທະນາ
ຢາກກ້າວຫນ້າຕ້ອງອ່ານຂ່າວລາວພັດທະນາ

ຫ້ອງການ
ເວລາ ເປີດ-ປິດ
      • ວັນຈັນ – ວັນສຸກ     : ເປີດ 8:00am  ເຖີງ 5pm
      • ວັນເສົາ – ວັນອາທິດ: ປິດ

 

error: Alert: Content is protected !!