3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - 388 - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - AGL banner - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ຈະສະໜອງທຶນເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເພື່ອຊ່ວຍ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ຕອບໂຕ້ກັບບັນຫາທ້າທາຍ ພ້ອມທັງປົກປ້ອງລະບົບນິເວດຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ພີທີເຊັນສັນຍາໃຫ້ທຶນໃໝ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງ ທ່ານ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ກັບ ທ່ານ ພໍ ເຄວລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ເຈັນ ລຸດເກນເຮີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຊ໋ອງຟຣອງຊົວ ກູເອໂນ ຫົວໜ້າອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ປະຈໍາພາກພື້ນ.

3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - 9685 300x167 - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ສັນຍາໃຫ້ທຶນໃໝ່ ຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 5,1 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ປະ ມານ 3,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2021-2025), ສຳລັບການປະກອບສ່ວນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ມູນຄ່າ 3 ລ້ານຢູໂຣ (ປະມານ 3,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2022-2024) ໃນນັ້ນ 1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນຈັດສັນໃຫ້ກົນໄກສະໜອງທຶນ ຂອງ ຄມສ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແຜນງານຮ່ວມມື ຄມສ-ຈີໄອແຊັດ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ. ສ່ວນປະເທດສະວິດເຊີແລນ ສະໜັບສະໜູນ ມູນຄ່າ 5,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 5 ປີ ຕໍ່ໄປນີ້.

3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - 955 300x166 - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ທ່ານ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫລືອນີ້, ມາຖືກເວລາ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ສໍາລັບ ຄມສ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດູນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ພາຍໃຕ້ແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່ນີ້, ຄມສ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາແຜນການຜະລິດພະລັງງານລະດັບປະເທດ ສະ ບັບໃໝ່ໆນັ້ນ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງ ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຫລາກຫລາຍ ເຊິ່ງລວມທັງແຫລ່ງນໍ້າ-ອາ ຫານ-ພະລັງງານ ພ້ອມທັງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານເສີມ ຈາກພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ຄມສ ຈະສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງ ການນໍ້າ.

ນອກຈາກນີ້, ຄມສ ຍັງຈະສຶກສາ ວິທີທາງ ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ການປະຕິບັດງານ ຂອງບັນດາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງນໍ້າ ໃນທົ່ວທັງອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີ້ ມີການປະສານງານກັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນປະ ໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຈໍາກັດຜົນກະທົບຮຸນແຮງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກັບລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຕໍ່ກັບປະຊາ ຊົນ. ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ການສົນທະນາລະດັບພາກພື້ນ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດອ່າງນໍ້າ ແລະ ລົງເລິກການຮ່ວມມືກັບປະເທດຈີນ, ພ້ອມທັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆທັງໝົດໃນອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພາກສ່ວນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ນໍ້າຂອງ. ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ສໍາລັບປີ 2021-2025 ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍຄະນະກໍາມາທິການນີ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ສະບັບໃໝ່ ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີ ເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດ ສູ່ການຫັນປ່ຽນໃໝ່ ສໍາລັບອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີ້. ເອກະສານທັງໝົດນັ້ນ, ຈະຊ່ວຍບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ພ້ອມທັງປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີ້ ໃນໄລຍະທົດສະວັດຕໍ່ໄປ.

 

3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - lattana banner - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - lattana banner 1 - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ -    AD conten website - 3 ປະເທດພາກພື້ນຈະໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!