ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ

ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ - 81fc3e49 ff5c 4b5b 9198 cc2fe668d8c8 - ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ
ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ - Untitled design 1 - ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ

ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືອັນໜັກແໜ້ນໃນການບັນລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນລວມຂອງຂະແໜງການເງິນ “ກ້າວສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຍຸຕິທຳ”, ຂະແໜງການເງິນຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແບບດິຈີຕອນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈບຸກທະລຸການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານໄລຍະ 5 ປີຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2656/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2021 ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ,ຊຶ່ງອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບບັນດາລະບົບເຄື່ອງມືທັນສະໄໝທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຖານ; ພັດທະນາລະບົບທັນສະໄໝທີ່ຂະແໜງການເງິນຍັງບໍ່ທັນມີເພື່ອໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ; ສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃນຂົງເຂດໄອທີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຕ່ລະໆດັບໃຫ້ຮັບຮອງວຽກງານໄອທີ.

ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ບັນດາລະບົບຕ່າງໆທີ່ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບເປັນຕົ້ນ: ລະບົບລະບົບຂໍ້ມຸນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ TaxRIS: ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບແທັກລິດໄລຍະ 2 ເປັນມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄລຍະທີ 1 ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການໄລຍະທີ 2 ປະກອບມີ 13 ໂມດູນ (ການໄລ່ລຽງອາກອນລາຍໄດ້ຂອງບຸກຄົນ; ການແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງບຸກຄົນ; ຄຸ້ມຄອງຄ່າທຳນຽມທາງ; ການສົ່ງອາກອນຄືນ; 16 ຕົວຊີ້ວັດ (RBA); ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະແບບເອເລັກໂທຼນິກ; ຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນແບບເອເລັກໂທຼນິກ; ການແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານມືຖື; ການເກັບຂໍ້ມູນທຸລະກຳທາງອອນລາຍ; ເກັບກຳຂໍ້ມູນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງບຸກຄົນ; ຂໍ້ມູນການກວດກາການແຈ້ງມອບອາກອນ; ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງປະເທດ; ການໂອນຫົວໜ່ວຍລາຄາ).
– ລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດແບບເອເລັກໂທຼນິກ (ASYCUDA): ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບ

ASYCUDA ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ລະບຽບການພາຍໃນ, ການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນວຽກງານພາສີເປັນທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ, ມີແຜນຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຈໍານວນ 10 ໂມດູນ (ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີ ແບບເອເລັກໂທຼນິກໃຫ້ກະທັດຫັດກ່ວາເກົ່າ; ການປັບປຸງໂມດູນຄຸ້ມຄອງລະບົບສາງ; ການປັບປຸງລະບົບຮອງຮັບ ຜູ້ແຈ້ງພາສີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (AEO); ການນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂທຼນິກ (Digital Signature) ສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ; ການແຈ້ງເຕືອນສະຖານະການແຈ້ງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການແບບເອເລັກໂທຼນິກ; ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິການແຈ້ງພາສີ (Customs Broker); ການປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນລະບົບ ASYCUDA; ການປັບປຸງລະບົບ ASYCUDA ຮອງຮັບຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ IATA ແບບອີເລັກໂທຼນິກ; ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຄື່ອງຝາກຜ່ານໄປສະນີ; ການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລະບົບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ IT ຂອງກົມພາສີ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ). ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການຕິດຕັ້ງນໍາໃຊ້ລະບົບ ASYCUDA ຢູ່ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຈະເປີດບໍລິການໃນຕໍ່ໜ້າ.

ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ LSW: ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍລະບົບ LSW ສາມາດ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ເປັນຕົ້ນ: ຂະແໜງກະສິກຳ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ; ປັບປຸງການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນຜ່ານລະບົບ LSW ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ; ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບ LSW ໃຫ້ກວມທຸກສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຜ່ານແດນ, ແລະ ບັນດາດ່ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຊໍາລະສະສາງຜ່ານທະນາຄານ: ເພື່ອຮັບປະກັນລວມສູນການຊໍາລະລາຍຮັບ
ພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະສະສາງຜ່ານມືຖືໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຕາມແຜນແມ່ບົດຂອງການຊໍາລະສະສາງຜ່ານມືຖືທີ່ໄດ້ຖືກຮັບ ຮອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 1705/ກງ ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2021. ໃນປີ 2022 ກະຊວງການເງິນມີແຜນໃນການພັດທະນາລະບົບຊໍາລະສະສາງຜ່ານທະນາຄານແບບດິຈິຕອນ (Lao Digital Financial Payment Gateway) ແນໃສ່ເພື່ອຍົກລະດັບລະບົບຊໍາລະສະສາງຂອງຂະແໜງການເງິນໃຫ້ລວມສູນ, ເຊື່ອມຕໍ່ຫາລະບົບຊໍາລະສະສາງ (LaPASS/LAP ET ) ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ.

ສໍາລັບການຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຼນິກ (e-Wallet), ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເປັນຕົ້ນ: M-Money, U-Money, ບັນດາບໍລິສັດ FI TECH ແລະ ອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ລະບົບທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາແລ້ວສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຜູ້ເສຍພັນທະເຂົ້າເຖິງລະບົບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂະແໜງການເງິນ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງມືທັນສະໄໝຂອງຂະ ແໜງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ,ໄດ້ມາດຕະຖານລວມເຖິງການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສັນຍານອິນເຕິເນັດແລະປັບປຸງນໍາໃຊ້ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຮູບແບບໃໝ່ໃຫ້ປະຫຍັດງົບປະມານຄ່າເຊົ່າ ໃນແຕ່ລະປີວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີແຜນເພື່ອຈັດຊື້ລະບົບຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ, ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂະແໜງການເງິນພາກລັດ ເພື່ອນໍາມາປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ໜັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ມາດຖານ.

ພັດທະນາລະບົບທັນສະໄໝທີ່ຂະແໜງການເງິນຍັງບໍ່ທັນມີເພື່ອໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບ
ປະມານການເງິນພາກລັດ (FMIS), ລວມທັງການປັບປຸງລະບົບ GFIS ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ (AMIS); ລະບົບຄຸ້ມຄອງບັນດາວິສະຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງການບັນຊີ ຂອງວິສະຫະກິດ; ລະບົບພາສີອັດສະລິຍະປະກອບມີ (ລະບົບຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມການກວດປ່ອຍສິນຄ້າ (Intelligent Gate),ລະບົບຕິດຕາມລົດບັນທຸກສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຜ່ານແດນແບບດິຈີຕອນ (Electronic Cargo Tracking System/ECTS).
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລວມສູນ:ສ້າງສູນວິເຄາະຂໍ້ມູນການເງິນພາກລັດ (Public Financial Data Analytic Center for Big Data Platform); ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂະແໜງການເງິນພາກລັດ ແບບຄລາວ (MOF Cloud); ສູນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການເງິນພາກລັດ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ, ການສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳຂົງເຂດໄອທີເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເພາະໃນປັດຈຸບັນກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຮ່າງລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີຂອງຂະແໜງການເງິນເປົ້າໝາຍແມ່ນຂົງເຂດລະບົບເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ກໍານົດມາດຖານເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ການຈັດສັນລະບົບສັນຍານ, ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ, ການບົວລະບັດອຸປະກອນ-ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນເວລາລະບົບເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອເປັນຄໍາແນະນໍາເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດໄອທີ: ປັດຈຸບັນ ກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວຮ່າງຄູ່ມືການຝືກອົບອົບຮົມໃນການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນປະກອບມີ 3 ຫຼັກສູດຄື: ການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ-ຄວາມປອດໄພ, ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມຊຸດຄໍາສັ່ງພາຍໃນສໍານັກງານຫ້ອງການເຊັ່ນ: Word, Excel, Powerpoint, Email, Document Filling,…ຄາດໝາຍຈະສໍາເລັດໃນເດືອນ 9/2021 ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮັບຮອງເປັນຄູ່ມືການຝືກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີແຜນການຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂົງເຂດໄອທີຂອງພະນັກງານຂະແໜງການການເງິນໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອນໍາມາວິເຄາະວິໄຈກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດໄອທີ. ທັງນີ້, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງການເງິນມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ສໍາເລັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ -    AD conten website - ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ
ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ - lattana banner - ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ
ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ - lattana banner 1 - ຫັນທິດທາງແຜນການວຽກງານຂະແໜງການເງິນເປັນດິຈີຕອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!