ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ

- AGL banner - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ

ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ເລກທີ 4387/ກປ, ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນ 2017 ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຄື:

ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາເມືອງ, ສູນ ແລະ ສະຖານີບໍລິການເຕັກນິກຕ່າງໆ ລົງຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ທັນລະດູການ, ມ້ຽນມັດໄວ້ບ່ອນປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

ໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ທັງເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍຜົນງານດີເດັ່ນ ຕາມດໍາລັດ ເລກທີ 121/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2010.

ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບປັດໃຈການຜະລິດ (ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ອາຫານສັດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວສັດ) ທີ່ຜະລິດ ແລະ ນໍາເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ພ້ອມທັງສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດລະດູຝົນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າອັນໃດເຮັດໄດ້ດີ? ອັນໃດຍງຄົງຄ້າງ? ເພື່ອຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສໍາລັບການຜະລິດລະດູແລ້ງ ປີ 2018 ໃຫ້ກົມຊົນລະປະທານ, ກົມປູກຝັງ, ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ລົງຊຸຍູ້ຊາວກະສິກອນ ກະກຽມລະບົບຊົນລະປະທານ, ແນວພັນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຜະລິດແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ ໂດຍສຸມໃສ່ໜ້າວຽກສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

+ ໃຫ້ຂະແໜງຊົນລະປະທານ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນກະກຽມຫົວງານ, ລະບົບຄອງເໝືອງ ແລະ ເຄື່ອງຈັກສູບນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ການໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

+ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາແນວພັນດີ, ຖ້າບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ປະສານ ຫຼືຕິດຕໍ່ເອົານໍາສູນຜະລິດແນວພັນເຂົ້າໃນແຕ່ລະພາກ ຫຼືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

+ ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແນະນໍາໃຫ້ຕົກກ້າໃສ່ພາຖາດ ແລະ ພາຊະນະອື່ນໆ ຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກອາກາດໜາວ.

+ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ອາຫານສັດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວສັດ ເພື່ອສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມໄວ້ໃຫ້ພຽງພໍ, ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທັນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍເຮັດຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ເພື່ອຫຼີລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການສວຍໃຊ້ໂອກາດເອົາປຽບດ້ານລາຄາຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງໃກ້ຊິດ, ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

+ ສໍາລັບບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ກໍໃຫ້ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ກົນຈັກກະສິກໍາເຂົ້າຊ່ວຍ ເປັນຕົ້ນ ລົດໄຖນາ, ລົດຄາດນາ, ຈັກດໍານາ, ຈັກຟາກເຂົ້າ, ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ

ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງບາງວຽກງານຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

+ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຕົວແບບ ແລະ ບ້ານຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍມີການສົມທົບຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງການສ້າງເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ທົ່ວໄປ. + ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດສັດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ (H7N9, H5N1), ພະຍາດຫູກໍ່າໝູ, ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ, ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດທ້ອງເບັງແບ້, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  1. ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ເຂົ້າສູ່ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ. ຖ້າຂໍ້ສະດວກ, ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ໃຫ້ລາຍງານການນໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂທັນເວລາ.
- lattana banner 1 - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ
- lattana banner - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ
-    AD conten website - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!