ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ

- kitchen vibe - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ

ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ເລກທີ 4387/ກປ, ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນ 2017 ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຄື:

ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາເມືອງ, ສູນ ແລະ ສະຖານີບໍລິການເຕັກນິກຕ່າງໆ ລົງຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ທັນລະດູການ, ມ້ຽນມັດໄວ້ບ່ອນປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ

ໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ທັງເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍຜົນງານດີເດັ່ນ ຕາມດໍາລັດ ເລກທີ 121/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2010.

ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບປັດໃຈການຜະລິດ (ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ອາຫານສັດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວສັດ) ທີ່ຜະລິດ ແລະ ນໍາເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ພ້ອມທັງສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດລະດູຝົນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າອັນໃດເຮັດໄດ້ດີ? ອັນໃດຍງຄົງຄ້າງ? ເພື່ອຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສໍາລັບການຜະລິດລະດູແລ້ງ ປີ 2018 ໃຫ້ກົມຊົນລະປະທານ, ກົມປູກຝັງ, ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ລົງຊຸຍູ້ຊາວກະສິກອນ ກະກຽມລະບົບຊົນລະປະທານ, ແນວພັນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຜະລິດແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ ໂດຍສຸມໃສ່ໜ້າວຽກສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

+ ໃຫ້ຂະແໜງຊົນລະປະທານ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນກະກຽມຫົວງານ, ລະບົບຄອງເໝືອງ ແລະ ເຄື່ອງຈັກສູບນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ການໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

+ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາແນວພັນດີ, ຖ້າບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ປະສານ ຫຼືຕິດຕໍ່ເອົານໍາສູນຜະລິດແນວພັນເຂົ້າໃນແຕ່ລະພາກ ຫຼືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

+ ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແນະນໍາໃຫ້ຕົກກ້າໃສ່ພາຖາດ ແລະ ພາຊະນະອື່ນໆ ຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກອາກາດໜາວ.

+ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ອາຫານສັດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວສັດ ເພື່ອສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມໄວ້ໃຫ້ພຽງພໍ, ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທັນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍເຮັດຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ເພື່ອຫຼີລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການສວຍໃຊ້ໂອກາດເອົາປຽບດ້ານລາຄາຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງໃກ້ຊິດ, ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

+ ສໍາລັບບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ກໍໃຫ້ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ກົນຈັກກະສິກໍາເຂົ້າຊ່ວຍ ເປັນຕົ້ນ ລົດໄຖນາ, ລົດຄາດນາ, ຈັກດໍານາ, ຈັກຟາກເຂົ້າ, ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ

ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງບາງວຽກງານຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

+ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຕົວແບບ ແລະ ບ້ານຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍມີການສົມທົບຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງການສ້າງເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ທົ່ວໄປ. + ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດສັດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ (H7N9, H5N1), ພະຍາດຫູກໍ່າໝູ, ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ, ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດທ້ອງເບັງແບ້, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  1. ມອບໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ເຂົ້າສູ່ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ. ຖ້າຂໍ້ສະດວກ, ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ໃຫ້ລາຍງານການນໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂທັນເວລາ.
- 3 - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ
- 4 - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ
- 5 - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ດີ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ມີຜົນ