ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ເນັ້ນ 7 ບັນຫາເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານແຮງງານລາວມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ

- somdi - ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ເນັ້ນ 7 ບັນຫາເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານແຮງງານລາວມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ
- Untitled design - ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ເນັ້ນ 7 ບັນຫາເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານແຮງງານລາວມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ

ໃນ​ໂອກາດ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຫລຸບ​ຕີ​ລາຄາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດ ທະນາ​ວຽກງານ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ປະຈຳ​ປີ 2017, ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ທັນວາ​ນີ້, ​ທີ່​ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ທ່ານ​ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໄດ​້​ເນັ້ນ​ຫລາຍ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ຄື: 1. ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ໂດຍກຳນົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ ຊົນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄປຕາມລວງດຽວ ກັນ; 2. ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດການເຊື່ອມໂຍງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ຊຶ່ງເປັນທັງ ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາທີ່ຕິດພັນດ້ານ ແຮງງານ ເປັນຕົ້ນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ມີສີມື, ການປົກປ້ອງຄ່າແຮງງານທີ່ເໝາະ ສົມ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ການຍົກສູງກຽດສັກສີຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ການປົກປ້ອງທາງ ສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ເງື່ນໄຂການດຳລົງຊີວິດຂອງທຸກຄົນ, ຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຄົນພິການ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງ ກ່າວ ເພື່ອມີວິທີການລະອຽດໃນການເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງນີ້ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ; 3. ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂ້ໍມູນຕະຫລາດແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການສັງຄົມຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນໃນການດຸ່ນດ່ຽງກຳລັງແຮງງານຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີ ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ການຝຶກສີມືແຮງງານໃຫ້ມີປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບພຽງພໍ ໃນ ການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕະຫລາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນສັງຄົມຕໍ່ການ ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ວຍຫລາຍວິທີ, ຫລາຍຮູບແບບ, ທັງໄລຍະສັ້ນ-ຍາວ ເພື່ອຮັບ ປະກັນໃຫ້ມີ ກຳລັງແຮງງານພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນໃນໄລຍະສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ; 4 ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ໂດຍສຸມໃສ່ການກວດກາ ແຮງງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານຄ່າແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ດຳລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມລະບຽກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງ ງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ປະເທດເຮົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສຸມໃສ່ການຂຶ້ນທະບຽນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ແລະ ທຳມາຫາກິນທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ; 5. ປັບປຸງລະບອບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍມີການແບ່ງປັນໝາກຜົນຂອງການພັດທະ ນາ, ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການ ຕໍ່ຜູ້ປະກັນຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມນັບທັງ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນລະບົບ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ເພື່ອກ້າວສູ່ການສ້າງ ສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ; 6. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ, ທຶນຮອນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໂດຍສຸມໃສ່ການສຳ ຫລວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ຜົນກະທົບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຊັດເຈນ, ກວດກູ້ລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ຟື້ນຟູ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານກາແດງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດບໍລິການໃຫ້ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ 7. ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມໜັກແໜ້ນດ້ານການເມືອງ ແນວຄິດ, ມີແບບແຜນການນຳພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານວຍກງານມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍຕິດ ພັນກັບການຍູ້ແຮງວຽກງານ 3 ສ້າງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ເນັ້ນ 7 ບັນຫາເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານແຮງງານລາວມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ເນັ້ນ 7 ບັນຫາເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານແຮງງານລາວມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ເນັ້ນ 7 ບັນຫາເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານແຮງງານລາວມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!