ຫນຶ່ງປັດຕະພີ ສອນທອງຄຳ ຊະນະນ໊ອກ ເດດອຸດົມ ສ.ສະແຫວງໄຊ (ໄທ)

[object object] - kitchen vibe - ຫນຶ່ງປັດຕະພີ ສອນທອງຄຳ ຊະນະນ໊ອກ ເດດອຸດົມ ສ.ສະແຫວງໄຊ (ໄທ)

ຫນຶ່ງປັດຕະພີ ສອນທອງຄຳ ມວຍດັງຈາກລາວ ໂຊຟອມໄດ້ຢ່າງໂດດເດ່ັນ ພຽງ 1 ທຳອິດ ຟັນສອກໃສ່ຄູ່ຊົກແຕກ 1 ແຜ ແລະ ຍົກ 2 ແຕກອີກ 1 ແຜ ຫມໍໃນສະຫນາມເບິ່ງອາການບໍ່ດີ ເລືອດໄຫລເຂົ້າຕາໃຫ້ຢຸດຕິການຊົກທັນ ໃນການແຂ່ງຂັນຊົກມວຍ ມວຍໄທ ແບດເທິລ ໃນວັນສຸກ 9 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.

https://www.youtube.com/watch?v=NZvvpHx_5aU

[object object] - 5 - ຫນຶ່ງປັດຕະພີ ສອນທອງຄຳ ຊະນະນ໊ອກ ເດດອຸດົມ ສ.ສະແຫວງໄຊ (ໄທ)
[object object] - 4 - ຫນຶ່ງປັດຕະພີ ສອນທອງຄຳ ຊະນະນ໊ອກ ເດດອຸດົມ ສ.ສະແຫວງໄຊ (ໄທ)
[object object] - 3 - ຫນຶ່ງປັດຕະພີ ສອນທອງຄຳ ຊະນະນ໊ອກ ເດດອຸດົມ ສ.ສະແຫວງໄຊ (ໄທ)