5 ຈຸດເດັ່ນຂອງການລ້ຽງລູກໃຫ້ມີ “ລະບຽບ” ແບບຍີ່ປຸ່ນ

  1. ລ້ຽງລູກໃຫ້ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດ: ຄົນຍີ່ປຸ່ນນິຍົມລ້ຽງລູກຢູ່ນອກເມືອງຫຼາຍກວ່າການມີເຮືອນຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ ໂດຍພໍ່ແມ່ຈະເປັນຄົນທຽວມາເຮັດວຽກໃນເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນໄວເດັກຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ໄດ້ມີໝູ່ຄູ່ຫຼິ້ນໃນໄວດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຜູກພັນກັບຊຸມຊົນ ບໍ່ຖືກສັງຄົມໃນເມືອງຫຼໍ່ຫຼອມຈົນເກີດໂຣກບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມລໍາບາກ ຫຼືຫຼົງໄຫຼໃນວັດຖຸ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຊຶ່ງຈະເກີດຄວາມຄຽດ ແລະ ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍກວ່າ.
  2. ສ້າງຈິດສໍານກໃຫ້ລູກເຫັນຄວາມສໍາຄັນປະໂຫຍດສ່ວນລວມມາກ່ອນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
  3. ການຕົງຕໍ່ເວລາ
  4. ບໍ່ມີການປົກປ້ອງເມື່ອລູກເຮັດຜິດ

5. ໃຫ້ກໍາລັງໃຈລູກ

error: Alert: Content is protected !!