ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນລາວລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ໄທ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມີມູນຄ່າປະມານ 2.397 ລ້ານໂດລາ

ອີງຕາມສະຖິຕິຜ່ານແດນຈາກກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ເຫັນວ່າ ປີ 2022 ຜ່ານມາ, ສະຖິຕິການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນ​ຄ້າ ຜ່ານແດນລາວ ລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ໄທ ມີ ມູນຄ່າປະມານ 2.397 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ທຽບເທົ່າ…