ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.

ລູກເມືອງພວນ

ອີງຕາມການແບ່ງປັນໃນ ເຟສບຸກ ບັນຊີໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນາງຖືກແຟນເກົ່າຂອງຜົວສົ່ງຮູບພາບ ‘ເທິງຕຽງນອນ’ ຂອງສອງຄົນໃນອະດີດ ມາໃຫ້ເປັນປະຈຳຢູ່ບໍ່ຂາດ ແລະ ຂຽນກວນວ່າ: “ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ລະນຶກໃນອິດີດແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງສອງຄົນເຮົານ້ອງຍັງຮັກສາໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນ້ອງບໍ່ມີວັນເວລາທີ່ຈະລືມອ້າຍລົງ ເພາະນ້ອງຍັງຮັກອ້າຍເໝືອນເດີມ, ນ້ອງທົດລອງຮັກກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜຮັກ ແລະ ອິດູຕົນນ້ອງຄືກັນກັບອ້າຍທີ່ຮັກນ້ອງຜ່ານມາ. ຖ້ານ້ອງຫາກບໍ່ເອົາລູກອອກປານນີ້ ນ້ອງກັບອ້າຍຄົງໄດ້ລູກຜູ້ທີ່ສອງນຳກັນແລ້ວ, ນ້ອງກິນແໜງໃຫ້ຕົນເອງ ທີ່ເຫັນແກ່ເງິນຈຶ່ງໄດ້ຖິ້ມສາຍເລືອດຂອງຕົນເອງໄປ. ເມື່ອນ້ອງບໍ່ມີອ້າຍ ນ້ອງຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າອ້າຍມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ, ນ້ອງຂໍໂທດອ້າຍຫຼາຍໆ. ເຖິງແມ່ນອ້າຍຈະເປັນແນວໃດນ້ອງກໍຍັງຈະຖ້າອ້າຍຢູ່ສະເໝີ”

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຜົວຂອງຂ້ອຍລຶ້ງເຄີຍກັບຍິງສາວຄົນໜຶ່ງເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານ ກາລາໂອເກະ (karaoke). ສຳລັບນາງສາວຄົນນັ້ນເຂົາເປັນສາວທ່ຽວກາງຄືນ, ສ່ວນຜົວຂອງຂ້ອຍພຽງແຕ່ເປັນແຂກປະຈຳຮ້ານຂອງເຂົາ

ເບື້ອງຕົ້ນນາງສາວຄົນນັ້ນ ເວົ້າກັບຜົວຂ້ອຍວ່າ: ຄອບຄົວຂອງເຂົາມີພຽງແຕ່ແມ່ລ້ຽງລູກນ້ອຍຜູ້ດຽວ ເຂົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍແບບນີ້. ໃນໄລຍະນັ້ນ, ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ສົ່ງເງິນໃຫ້ເຂົາ ເພື່ອຫວັງວ່າຈະໃຫ້ເຂົາປ່ຽນຊີວິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ(ຜົວຂ້ອຍເລົ່າສູ່ຟັງ)

ຜົວຂອງຂ້ອຍເລົ່າໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ມີຫຼາຍເທື່ອທີ່ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຕືອນໃຫ້ເຂົາປະລະການດຳລົງຊີວິດແບບກາງຄືນ ກັບມາເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ.ໃນທີ່ສຸດຄວາມຫວັງຂອງຜົວຂ້ອຍທີ່ຢາກຊ່ວຍເຂົາກໍຢຸດ, ພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ວ່າເຂົາບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງນັ້ນເອງ.

ເມື່ອຜົວຂອງຂ້ອຍເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດຈະປ່ຽນແປງເຂົາໄດ້, ຈຶ່ງໄດ້ຂໍແຍກທາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາພົບກັບຂ້ອຍ, ຂ້ອຍເປັນພະນັກງານລັດ. ນັບແຕ່ມື້ທີ່ພວກຂ້ອຍແຕ່ງງານມາກໍບໍ່ເຫັນເຂົາປະກົດຕົວຈັກເທື່ອເລີຍ. ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍມີຜົວແລ້ວ ຂ້ອຍກໍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງເຂົາໃຫ້ຜົວຟັງ.

ພາຍຫຼັງແຕ່ງງານໄດ້ສອງສາມມື້, ຂ້ອຍກໍເຫັນຍິງສາວຄົນດັ່ງກ່າວປະກົດຕົວໃນ ເຟສບຸກ  ແລະ ເລີ່ມກໍ່ກວນຂ້ອຍຕະຫຼອດມາ. ເຂົາເວົ້າວ່າ: ຂ້ອຍຍາດຄົນຮັກຂອງເຂົາ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍບໍ່ໂຕ້ຕອບຫຍັງ, ຄິດວ່າຖ້າຫາກຕອບໂຕກັບຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.

ເມື່ອຂ້ອຍເກີດລູກນ້ອຍໄດ້ສອງສາມວັນ, ເຂົາໄດ້ສົ່ງຮູບພາບສອງຄົນກຳລັງລັບນອນນຳກັນຢູ່ເທິງຕຽງມາໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ.

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາຍັງໂທລະສັບມາຂູ່ຂ້ອຍຢູ່ບໍ່ເຊົາ, ເຂົາເວົ້າວ່າ: ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ປະກັບຜົວຂ້ອຍເຂົາຈະຈ້າງຄົນມາຂ້າແມ່ລູກພວກຂ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົວຂອງຂ້ອຍພະຍາຍາມໄປຊອກຫາເຂົາ ເພື່ອເວົ້າເລື່ອງໃຫ້ຕົກແຕກກັນ ແຕ່ເຂົາກໍຫຼົບຫຼີກ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຍັງມີການທ້າຍທາຍຕື່ມອີກ.

ຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນ, ເຂົາຍັງໄດ້ສ້າງບັນຊີ ເຟສບຸກປອມຂຶ້ນ ໂດຍອອກຊື່ຂອງຂ້ອຍ. ໃນເຟສບຸກເຂົາຂຽນວ່າ: ຂ້ອຍໄປດ່າສອງຄູ່ຜົວເມຍໜຶ່ງ ທີ່ມີທຳນອງວ່າ “ຂໍຢືມມີດເພື່ອເອົາໄປຂ້າຄົນ” ແລະ ກໍເອົາເບີໂທລະສັບຂອງຂ້ອຍໃຫ້ໄປ ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອຮູ້ວ່າຜົວເມຍພວກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເຂົາກໍກັບຄືນມາເອົາຮູບພາບໃນອະດີດທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັບຜົວຂອງຂ້ອຍລົງໃນ ເຟສບຸກ ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ເຫັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເຂົາຍັງໄດ້ໄປຕີສະໜິດກັບໝູ່ຄູ່ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂອງຜົວຂ້ອຍ ເອົາຮູບພາບໃນອະດີດຂອງຜົວຂ້ອຍລົງໃນ ເຟສບຸກ ເພື່ອວິຈານໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າ ຜົວຂອງຂ້ອຍເປັນຄົນເສຍເພແນວໃດໃນອະດີດ.

ພິເສດເຂົາຍັງໄດ້ເອົາຮູບຂອງລູກຂ້ອຍລົງໃນ ເຟສບຸກ ແລະ ດ່າປ້ອຍນິນທາລູກຂອງຂ້ອຍ. ປັດຈຸບັນຂ້ອຍຄົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈະປະໂທລະສັບ ແລະ ເຟສບຸກໄດ້ ເພາະໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ປັດຈຸບັນຍັງຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້. ຈຶ່ງຂໍຄຳເຫັນນຳທຸກຄົນແດ່ ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດດີ ເພາະຂອ້ຍເອງບໍ່ຢາກລາຍງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເພາະຈະເປັນເລື່ອງໃຫ່ຍ ແລະ ຜົວຂອງຂ້ອຍກໍຈະເສຍໜ້າ. ສະນັ້ນ, ຂໍຄຳແນະນຳໝົດທຸກຄົນແດ່ວ່າເຮັດແນວໃດດີ?

error: Content is protected !!