ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ອະນຸມັດທຶນ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ

ເວັບໄຊ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) www.adb.org ລາຍງານ 21 ສິງຫາ 2023 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ອະນຸມັດທຶນມູນຄ່າ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງ 16 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງຂອງ…