ການຈັດອັນດັບ ທັກສະພາສາອັງກິດ ຂອງປະເທດແລະ ເຂດແຄວ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ

ເວັບໄຊ EF English Proficiency Index ຊຶ່ງເປັນແພລັດຟອມ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນການຈັດອັນດັບ ທັກສະພາສາອັງກິດ ຂອງປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ດ້ວຍການວັດຄະແນນຜົນເສັງ ຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ຈໍານວນ 2.1 ລ້ານຄົນ ໃນ 111…