5 ທັກສະຕ້ອງມີ ໃນປີ 2023

– ທັກສະການສື່ສານ (Communicating Skill) ທັກສະນີ້ມີຫລາຍກວ່າ ການເວົ້າ ແຕ່ລວມທັງທັກສະການຟັງ, ການປັບຕົວເຂົ້າຫາຄົນອື່ນ, ການສ້າງມິດຕະພາບ, ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ການເຄົາລົບຄົນອື່ນ ແລະ ການສື່ສານທາງພາສາກາຍ. ທັກສະນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການສໍາພາດ, ການປະຊຸມ, ການສື່ສານພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ – ທັກສະທາງອາລົມ…