ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)

- advert banner 728 90 728x90 - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII,ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ ນີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍປະກອບມີ 11 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ  99 ມາດຕາ, ຊຶ່ງປັບປຸງມາຈາກ 14 ພາກ, 13 ໝວດ ແລະ 126 ມາດຕາ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນໍາໃຊ້ປັດຈຸບັນ, ໃນນີ້ໄດ້ປັບປຸງ 54 ມາດຕາ, ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 32 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 59 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ 13 ມາດຕາ.

- new3 - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ ສະບັບທໍາອິດ ຖືກຮັບຮອງ ໃນປີ 1990, ຊຶ່ງປະກອບມີ VI ພາກ, 11 ໝວດ ແລະ 69 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄືນໃນປີ 2011 ປະກອບມີ XIV,  13 ໝວດ ແລະ 126 ມາດຕາ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ່າ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາທຸລະກິດປະກັນໄພໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຈາກ 5 ບໍລິສັດ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 22 ບໍລິສັດ ໃນປີ 2018 ແລະ ສາມາດເກັບຄ່າປະກັນໄພລວມທັງໝົດໃນປີ 2018 ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 524 ຕື້ກີບ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມນັ້ນ ວຽກງານປະກັນໄພ ເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີບົດບາດໃນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສັງຄົມ, ຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງລາວ, ລະບຽບການສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ລາວເປັນພາຄີ. ແນວໃດກໍຕາມ ອີງໃສ່ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ຕົວຈິງໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນໄພໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ ສະບັບປັດຈຸບັນ ຍັງມີບາງເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນກົດໝາຍມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສາກົນ, ເພາະວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດປະກັນໄພມີການພັດທະນາໄວ ແລະ ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັບເສດຖະກິດ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ລົບ ຕໍ່ລະບົບການເງິນແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມນີ້, ຍັງເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ຊຶ່ງການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດບາງຂໍ້ບັງຄັບທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາແກ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.

- lattana 1 - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)

ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະມີນິຕິກໍາ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາວຽກງານປະກັນໄພໃຫ້ມີປະສິດທະຜົນສູງຂຶ້ນ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ກວດສອບໄດ້, ສ້າງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນໄພ, ມີພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນໄພທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອສາມາດຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດປະກັນໄພຢ່າງເປັນລະບົບຂຶ້ນ, ຍົກບົດບາດຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພສາກົນ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພຂອງລາວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດປະກັນໄພໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າເກົ່າ.

error: Content is protected !!