ຄຳສັ່ງເລກທີ 012/ອຄ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການກໍານົດໂຄງປະກອບລາຄາ, ການຕິດ, ການປະກາດ ຫຼື ການໂຄສະນາລາຄາສິນຄ້າ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2023 ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 012/ອຄ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການກໍານົດໂຄງປະກອບລາຄາ, ການຕິດ, ການປະກາດ ຫຼື ການໂຄສະນາລາຄາສິນຄ້າ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ…